spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
IZOBRAŽEVANJE VARILNEGA OSEBJA

Slovensko društvo za varilno tehniko je pooblaščena organizacija za izobraževanje varilnega osebja po evropskih in mednarodnih programih v skladu s  standardom EN ISO 14731.

Izvajamo sledeče specializacije:

  • mednarodni in evropski varilni inženir, IWE, EWE,
  • mednarodni in evropski varilni tehnolog, IWT, EWT
  • mednarodni varilni in evropski specialist, IWS
  • mednarodni varilni inšpektor, IWIP.

Imetniki diplom lahko dobijo osebne pečate.

Pogoji za pridobitev mednarodne diplone

Uvod

Specializacija za varilne koordinatorje poteka po pravilih IIW in EWF in je harmonizirana v 54 državah. Mednarodno priznavanje diplom temelji na sistemu izobraževanja, ki je urejen s pravili, smernicami in standardi.

Udeležence specializacije iz varilstva želimo seznaniti z nekaterimi določili iz omenjenih pravil, ki se nanašajo na obveznosti slušateljev in na opravljanje izpitov.

Vpisni pogoji za IWE

Kandidati morajo predložiti univerzitetno diplomo tehnične smeri.

Končati morajo študijski program, ki ustreza 1. bolonjski stopnji in traja vsaj 3 leta.

V IWE tečaj se lahko vpišejo tisti, ki so v Sloveniji zaključili izobraževalne programe v okviru strojništva, metalurgije, elektrotehnike ali gradbeništva.

Izjemoma se lahko vpišejo posamezniki, ki predložijo dokazilo, da so absolventi omenjenih študijskih smeri. Ti lahko tekoče opravljajo pisne izpite. Ko diplomirajo opravijo še ustne izpite iz vseh štirih modulov.

Za kandidate, ki so končali študij v drugih državah se upoštevajo vpisni pogoji države v kateri so se izobraževali.

Vpisni pogoji za IWT

Kandidati morajo imeti končano 4 letno srednjo šolo tehnične smeri po programih strojništva, metalurgije, elektrotehnike ali gradbeništva.

Vpisni pogoji za IWS

Kandidati morajo imeti končano poklicno šolo tehnične smeri (strojništvo, metalurgija, elektrotehnika ali gradbeništvo). Imeti morajo 2 leti ustreznih izkušenj in biti stari 20 let.

Izjeme

Za sorodne študijske programe, ki niso izrecno navedeni v vpisnih pogojih je potrebno predložiti učni načrt. V kolikor ta vsebuje ustrezne vsebine lahko ANB kandidatu dovoli vpis.

Tisti, ki ne izpolnjujejo vpisnih pogojev lahko tečaj obiskujejo kot »gosti«, kar pomeni, da lahko prisostvujejo pouku, toda ne morejo opravljati izpitov.

Obveznosti slušateljev

Udeleženci standardnega načina izobraževanja morajo biti prisotni na vseh predavanjih, vajah in drugih oblikah izobraževanja. Zahteva se 90% prisotnost. Daljšo odsotnost zaradi upravičenih razlogov lahko opraviči ANB.

Za študij po sistemu »učenje na daljavo« velja, da morajo udeleženci biti prisotni na obveznih predavanjih in vajah. Izkazati morajo ustrezno napredovanje pri vseh predmetov, ki sestavljajo posamezne module.

Tisti, ki teh pogojev ne bodo izpolnili, ne bodo mogli opravljati izpitov.

V okviru predmeta »študij primerov iz prakse« vsak udeleženec pripravi seminarsko nalogo.

Nalogo odda pred zaključkom 4. modula. Vsebino predstavi v obliki kratkega predavanja ostalim udeležencem in izpitni komisiji.

Izpiti

Izpiti se opravljajo iz štirih modulov. Lahko takoj po končanih predavanjih ali na koncu tečaja iz vseh 4. modulov. Izpite je potrebno opraviti najkasneje v 3 letih po končanih predavanjih.

Slušatelji lahko v roku 15 mesecev dvakrat opravljajo popravni izpit iz posameznega modula.

Ocene na izpitih so zaupne narave. Udeleženci lahko vidijo samo svoje izpitne naloge. Na oceno lahko podajo ugovor v pisni obliki.

Na izpitih ni dovoljena uporaba gradiva in druge literature. Posamezni material (standarde) se lahko uporabljajo kadar je to izrecno dovoljeno.

Slušatelji na izpitih ne smejo imeti elektronskih naprav s spominskimi enotami kot so računalniki in mobilni telefoni.

Izpiti za IWE

Slušatelji IWE stopnje opravljajo nacionalne in mednarodne harmonizirane pisne izpite.

Po pisnem izpitu morajo udeleženci opraviti še ustni izpit, razen tistih, ki so na pisnem izpitu dosegli več kot 75%.

Končna ocena je povprečna vrednost pisnega in ustnega izpita. Pisni izpit je potrebno ponoviti, če slušatelj ne doseže 50%.

Izpiti za IWT in IWS

Udeleženci  IWT in IWS stopne praviloma opravljajo samo pisne izpite, ki so sestavljeni iz nacionalnih in mednarodnih harmoniziranih vprašanj. Doseči morajo 60%.

Izpitna komisija lahko odredi tudi za IWT in IWS stopnjo ustne izpite, če meni da dosežene ocene na pisnem izpitu niso relevantne.

Izdaja diplom

Udeleženci, ki so uspešno opravili vse obveznosti, prejmejo diplomo Mednarodnega inštituta za varilstvo (IIW). Na željo in doplačilo udeleženca lahko ANB izda tudi diplomo Evropske varilske federacije.

Na osnovi diplome lahko posamezniki dobijo osebni IIW in EWF pečat.

ANB je udeležence dolžan opozoriti, da so imetniki IIW in EWF diplom odgovorni za ustrezno rabo diplom.

Za zlorabo diplome se šteje tudi, če je bila ta izdana na osnovi napačnih podatkov in dokumentov, ki so jih slušatelji posredovali ANBju.

Vsaka zloraba se smatra za kaznivo dejanje.

Definicije

ATB (Approved Training Body) je s strani IIW in EWF pooblaščena organizacija, za izvajanje izobraževanja. V Sloveniji je ATB Institut za varilstvo.

ANB (Authorised Nominated Body) je s strani IIW in EWF pooblaščena organizacija za opravljanje izpitov in izdajo diplom. To vlogo opravlja Slovensko društvo za varilno tehniko.

IIW (International Welding Institute – Mednarodni inštitut za varilstvo

EWF (European Welding Federation) - Evropska varilna zveza

IWE -  mednarodni varilni inženir

IWT -  mednarodni varilni tehnolog

IWS -  mednarodni varilni specialist

EWE - evropski varilni inženir

EWE - evropski varilni tehnolog

EWE - evropski varilni specialist

Pooblaščen izobraževalni center: (ATB):

Institut za varilstvo d.o.o.

Enota Ljubljana (dr. Miloš Jovanović: 041 899 397)

Enota Maribor (dr. Arpad Köveš: 041 694 006)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
copyright 2010 Wyti - SDVT spacer.png, 0 kB